Eng Plainte areechen

Eng Plainte maachen

Och wann Dir eng Plainte ageschéckt hutt, sollt Dir ënnerhalb vun dem virgesinnen Delai en administrativen Recours bei der nationaler Verwaltung aleeden, well soss den Usproch ob dëst Recht verluer geet.

Et ass méiglech eng Plainte bei SOLVIT anzeschécken, andeems Dir en Online-Formulaire ausfëllt, deen een op dem Internetsite vun der Europäescher Kommissioun fënnt.

Formulaire ausfëllen (op DE)

Aktualiséiert