De SOLVIT-Reseau gouf vun der EU-Kommissioun ageriicht, fir Problemer, ob déi Bierger an Entreprisen bei der Ëmsetzung vun EU-Recht stoussen, op eng amiabel Aart a Weis ze léisen. D’SOLVIT-Zentren sinn Deel vun der nationaler Verwaltung vun all EU-Memberstaat an vun den EEA-Memberstaaten. Hier Aufgab ass et, déi Demanden, déi si vun aneren europäeschen SOLVIT- Zentren, Bierger an Entreprisen erhalen, un déi zoustänneg Verwaltungen weiderzeleeden, hier Trëfftegkeet ze analyséieren an bei dem Reglement à l’amiable vun Problemer ze hëllefen.

Zu Lëtzebuerg befënnt sech den nationalen SOLVIT-Zentrum an der Direktioun fir den Marché intérieur an Konkurrenz vum Wirtschaftsministère. Des Verankerung vun den SOLVIT-Zentren an enger nationaler Verwaltung bitt privilegiéiert Hiewel fir déi betraffen ëffentlech Institutiounen unzeschwätzen an dovun ze iwwerzeegen, d’EU-Recht anzehalen.

©LFT_AlfonsoSalgueiro

Aktualiséiert